Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Młodzieżowego Klubu Koszykówki MDK Kielce

za rok 2017


  1. Nazwa: Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce

  2. Siedziba: 25-538 Kielce, ul. Prosta 57

  3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 22.05.2001r

  4. Numer KRS: 0000013685

  5. Numer Regon: 291225495

  6. Zarząd MKK MDK Kielce (imię i nazwisko oraz funkcja)

Agnieszka Merwart – Prezes

Przemysław Sztorc – Wiceprezes

Mariusz Augustyn – Wiceprezes

Stanisław Dudzik – Skarbnik

Marcin Lesisz – Sekretarz


  1. Cele statutowe Stowarzyszenia:


- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej a w szczególności szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce,

- wywieranie zamierzonego i planowanego wpływu wychowawczego na młode pokolenie miasta Kielce,

- stwarzanie i ewaluacja warunków do samorealizacji grona pedagogicznego, szkoleniowców, trenerów, instruktorów, rodziców, opiekunów, wychowawców.


8. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji

celów statutowych.


Klub realizuje cele statutowe poprzez:

  1. Planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego dzieci

i młodzieży (około 100 dzieci):

- organizacja treningów dla 5 grup szkoleniowych – 3razy w tygodniu po 1,5 godziny,

- organizacja obozu sportowego w Skokach – sierpień 2017r

2) Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym:

- udział drużyn MKK MDK Kielce (juniorzy, kadet A i B, młodzicy, chłopcy starsi) w rozgrywkach strefy małopolsko-świętokrzyskiej organizowanej przez KOZKosz w sezonie 20016/17 oraz w sezonie 2017/18 rozgrywane w soboty i niedziele , wyjazdowe i u siebie- łącznie 75 meczy.

- udział dzieci w Świętokrzyskiej Lidze Mini Koszykówki organizowanej przez ŚOZkosz – dwie drużyny.

3) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych oraz innych wynikających z celów statutowych klubu:

- kształtowanie cech woli i charakteru poprzez udziału w treningach i meczach,

- nauka zasad fair play i poszanowania przepisów i reguł gry,

- kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo podczas treningów, meczy i na obozach sportowych,

- kształtowanie umiejętności życia w grupie rówieśniczej.

4) Rozwijanie programu wychowawczego poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia wśród dzieci i młodzieży:

- klub zrealizował zadania zlecone przez UM Kielce – „Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” oraz „Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień”

- podczas tych akcji wykwalifikowana osoba przeprowadziła zajęcia wg programu profilaktycznego „Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków”

5) Udział trenerów w szkoleniach organizowanych przez KOZKosz

i Polski Związek Koszykówki.

6) Rozwijanie i umacnianie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi organizującymi czas wolny młodzieży:

- współpraca z KOZKosz (udział w lidze), ŚOZKosz (udział w rozgrywkach i akcjach kadr wojewódzkich),

- Urząd Miasta Kielce – realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej.

- Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program KLUB


9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do

Rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego.


Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.10. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem

ich źródeł.


Dotacje – 60000,00

Składki członkowskie – 20450,00

1 % podatku – 3026,50

Umowy sponsorskie - 4500,00

Wpłaty na obóz - 38900,00

126876,50


11. Informacje o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych:


- wynajem hali 35714,94

- transport na mecze i obóz sportowy 14413,05

- zakup sprzętu sportowego 7758,22

- opieka medyczna na meczach 1440,00

- obsługa sędziowska meczów 7503,60

- ubezpieczenie 2296,30

- opłaty bankowe 508,80

- opłaty związkowe(licencje, wpisowe) 3585,00

- wynagrodzenia 6900,00

- obóz 33509,20

- turnieje, imprezy sportowe 10512,00

- inne 2293,40

130434,51


12. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe

i samorządowe:


1) „Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie

przeciwdziałania uzależnieniom na terenie miasta Kielce w klubach

sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia

dziennego dla dzieci i młodzieży” – Urząd Miasta Kielce

- 01 marzec – 30 październik 2017r – 8000,00 złotych

2) „ Szkolenie sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci

i młodzieży uzdolnionej organizowanego przez: Polskie Związki

Sportowe, Polską Federację Sportu Młodzieżowego” – UM Kielce

- 01 luty – 15 grudzień 2017r – 32000,00 złotych

3)” Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci

i młodzieży z profilaktyką uzależnień”- UM Kielce

- 25 lipca – 15 sierpień 2017r – 10000,00 złotych

4) Program KLUB 2017 – Ministerstwo Sportu i Turystyki

- 01 maj – 30 listopad 2017 r - 10000,00 złotych

13. Informacje o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań

podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji

podatkowych.

Rozliczenie finansowe prowadzone na bieżąco – rok zakończono bez

zobowiązań.


Kielce, 30 marzec 2018r.Sprawozdanie finansowe MKK MDK Kielce


Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce, 25-538 Kielce ul. Prosta 57

Nazwa jednostkiWiersz

AKTYWA

Stan na koniec

1

2

roku poprzedniego

roku bieżącego

A

Aktywa trwałeI

Wartości niematerialne i prawne*II

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałeIII

Należności długoterminowe*IV

Inwestycje długoterminowe*V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*B

Aktywa obrotowe

11983,06

9950,80

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowychII

Należności krótkoterminoweIII

Inwestycje krótkoterminowe IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 

Aktywa razem

11983,06

9950,80

Wiersz

PASYWA

Stan na koniec

1

2

roku poprzedniego

roku bieżącego

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

8166,20

5503,12

I

Kapitał (fundusz) podstawowyII

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*III

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)IV

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*V

Wynik finansowy z lat ubiegłych*B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3816,86

4447,76

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczekII

Rezerwy na zobowiązaniaIII

Inne zobowiązania*IV

Rozliczenia międzyokresowe* 

Pasywa razem

11983,06

9950,88.....................................

Data sporządzenia – 30.03.2018 r.

Podpisy

Rachunek zysków i stratza okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni

2016

Kwota za rok bieżący

2017
1

2

3

4
A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

134018,04

126876,50
I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:


1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

134018,04

126876,50
2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)


B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

138442,20

130434,51
I.

Koszty działalności pożytku publicznego


1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

138442,20

130434,51
a)

Amortyzacja


b)

Zużycie materiałów i energii

12621,43

10051,62
c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

8084,60

6900,00
d)

Pozostałe koszty

117736,17

113482,89
2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego


a)

Amortyzacja


b)

Zużycie materiałów i energii


c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia


d)

Pozostałe koszty


C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów


D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów


E.

Wynik finansowy netto ogółem

- 4424,16

- 3558,01
I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

00,00

00,00
II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

- 4424,16

-3558,01
Data sporządzenia: 30.03.2018 r.

Podpis